Monthly Archives: December 2014

Back to Square One

Gửi những người bạn cũ và mới trên LinkedIN, Bài mở đầu ngày hôm qua của tôi đã được 69 người xem và nhận được 2 email gửi đến hộp thư cá nhân. Thật đáng vui mừng phải ko? Tôi còn nhớ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment